سیلندر استوانه ای

بخش ۱ :‌

سیلندرهای افقی و عمودی هیدرولیک ۷۰۰ باری مدل RC انرپک امریکا

سیلندر های ۵ تن با طول کورس های ۱-۳-۵-۷-۹ اینچ

سیلندر های ۱۰ تن با طول کورس های ۱-۲-۴-۶-۸-۱۰-۱۲و۱۴ اینچ

سیلندر های ۱۵ تن با طول کورس های ۱-۲-۴-۶-۸-۱۰-۱۲و۱۴ اینچ

سیلندر های ۲۵ تن با طول کورس های ۱-۲-۴-۶-۸-۱۰-۱۲و۱۴ اینچ

سیلندر های ۳۰ تن با طول کورس ۸ اینچ

سیلندر های ۵۰ تن با طول کورس های ۲-۴-۶-۱۳ اینچ

سیلندر های ۷۵ تن با طول کورس های ۶-۱۳ اینچ

سیلندرهای ۱۰۰ تن با طول کورس های ۶-۱۰ اینچ

بخش ۲ :‌

سیلندر های دو طرفه هیدرولیکی ۷۰۰ باری سری RR انرپک ENERPAC آمریکا

سیلندر ۱۰ تن با طول کورس های ۱۰-۱۲ اینچ

سیلندر ۳۰ تن با طول کورس های  ۸-۱۴ اینچ

سیلندر ۵۰ تن با طول کورس های  ۶-۱۳-۲۰ اینچ

سیلندر ۷۵ تن با طول کورس های  ۶-۱۳ اینچ

سیلندر ۱۰۰ تن با طول کورس های ۶ -۱۳-۱۸ اینچ

سیلندر ۱۵۰ تن با طول کورس های ۲-۶-۱۳-۳۲ اینچ

سیلندر ۲۰۰ تن با طول کورس های ۶-۱۳- ۱۸- ۲۴- ۳۶-۴۸ اینچ

سیلندر ۳۰۰ تن با طول کورس های ۶-۱۲-۱۸-۲۴-۳۶-۴۸ اینچ

سیلندر ۴۰۰ تن با طول کورس های ۶-۱۲-۱۸-۲۴-۳۶-۴۸ اینچ

سیلندر ۵۰۰ تن با طول کورس های ۶-۱۲-۱۸-۲۴-۳۶-۴۸ اینچبخش ۳ : 

سیلندر های هیدرولیکی عمودی ۷۰۰ باری سری RCS انرپک ENERPAC آمریکا

سیلندر ۱۰ تن با طول کورس ۱ اینچ RCS101

سیلندر ۲۰ تن با طول کورس ۱ اینچ RCS201

سیلندر ۳۰ تن با طول کورس ۲ اینچ RCS302

سیلندر ۵۰ تن با طول کورس ۲ اینچ RCS502

سیلندر ۱۰۰ تن با طول کورس ۲ اینچ RCS1006

Admin_Azadegan