سیلندر وسط سوراخ

بخش ۱ : 

سیلندر های هیدرولیکی وسط سوراخ ۷۰۰ باری سری RCH انرپک ENERPAC آمریکا

سیلندر های ۱۲ تن وسط سوراخ با طول کورس های ۱ – ۳ و ۱۱ اینچ 

سیلندرهای ۲۰ تن وسط سوراخ با طول کورس های ۲ و ۶ اینچ

سیلندرهای ۳۰ تن وسط سوراخ با طول کورس های ۲ و ۶ اینچ

سیلندر های ۶۰ تن وسط سوراخ با طول کورس های ۳ و ۶ اینچ

سیلندر های ۱۰۰ تن وسط سوراخ با طول کورس های ۳ اینچ

بخش ۲ :

سیلندر دوطرفه هیدرولیکی ۷۰۰ باری سری RRH انرپک ENERPAC آمریکا

سیلندرهای ۳۰ تن با طول کورس های ۷ و ۱۰اینچ

سیلندرهای ۶۰ تن با طول کورس های ۳ – ۶ و ۱۰ اینچ

سیلندرهای ۱۰۰ تن با طول کورس های ۱ – ۳ – ۶ و ۱۰ اینچ

سیلندرهای ۱۵۰ تن با طول کورس ۸ اینچ

Admin_Azadegan