مهره بر هیدرولیکی کادوس

مهره بر های هیدرولیکی ۷۰۰ باری در سایزهای مختلف کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان

در سایزها و مدلهای زیر 

مدل HYNC 1319 سایز M6-M12.

مدل HYNC 1924 سایز M12-M16.

مدل HYNC 2432 سایز M16-M22.

مدل HYNC 3241 سایز M22-M27.

مدل HYNC 4150 سایز M27-M33.

مدل HYNC 5060 سایز M33-M39.

مدل HYNC 6070 سایز M39-M48.

Admin_Azadegan