پرس کابلشو های هیدرولیکی کادوس

۱- پرس کابلشو هیدرولیکی با قابلیت پرس از سایز ۱۶ تا ۶۳۰ پمپ جدا HYCP-630HE

 • پرس کابلشو هیدرولیکی ۷۰۰ باری پمپ جدا.
 • قابلیت پرس از سایز ۱۶ تا ۶۳۰ میلیمتر.
 • ظرفیت روغن ۸۸۰۵ CC.
 • ۵٫۶ کیلوگرم.
 • ارتفاع ۳۲۰ میلیمتر.
 • اعمال ۲۲٫۵ تن نیرو.

۲- پرس کابلشو هیدرولیکی از سایز۱۶ تا ۴۰۰ میلیمتر مدل UB-412 

 • پرس کابلشو هیدرولیکی ۷۰۰ باری .
 • با ظرفیت روغن ۱۴۷ CC.
 • قابلیت پرس از سایز ۱۶ تا ۴۰۰  میلیمتر
 • وزن ۶٫۵ کیلوگرم.
 • ارتفاع ۵۹۰ میلیمتر.
 • اعمال ۱۱٫۶ تن نیرو.
 • مدل UB-412.

۳- پرس کابلشو هیدرولیکی از سایز ۱۶ تا ۲۴۰ میلیمتر مدل HYCP-240

 • پرس کابلشو هیدرولیکی ۷۰۰ باری .
 • با ظرفیت روغن۵۷ CC.
 • قابلیت پرس از سایز ۱۶ تا ۲۴۰ میلیمتر.
 • با اعمال ۵٫۳ تن نیرو.
 • وزن ۲٫۴ کیلو گرم.
 • ارتفاع ۳۷۷ میلیمتر.
Admin_Azadegan