کاتر های هیدرولیکی کادوس

۱-کابل بر هیدرولیکی تا سایز ۵۰ مدل HYCC-050

 • کابل بر هیدرولیکی ۷۰۰ باری.
 • ظرفیت روغن ۸۹ CC.
 • برش کابل مسی تا سایز ۵۰ میلیمتر.
 • برش کابل آلومینیومی تا سایز ۵۰ میلیمتر.
 • برش کابل مخابراتی تا سایز ۵۰ میلیمتر.
 • وزن ۳٫۹ کیلوگرم.
 • ارتفاع ۴۸۶ میلیمتر.
 • اعمال ۵ تن نیرو.
 • مدل hycc-050.

۲-کابل بر هیدرولیکی تا سایز ۸۵ مدل TC-085 

 • کابل بر هیدرولیکی ۷۰۰ باری .
 • با ظرفیت روغن ۱۶۸ CC.
 • برش کابل مسی تا سایز ۸۵ میلیمتر .
 • برش کابل آلومینیومی تا سایز ۸۵ میلیمتر.
 • برش کابل مخابراتی تا سایز ۸۵ میلیمتر.
 • وزن ۸٫۵ کیلو گرم.
 • ارتفاع ۶۶۷ میلیمتر.
 • اعما ۵٫۶ تن نیرو.
 • مدل TC-085.

۳-کابل بر هیدرولیکی تا سایز ۸۵ مدل HYCC-P85

 • کابل بر هیدرولیکی ۷۰۰باری .
 • با ظرفیت روغن ۱۴۵ CC.
 •  برش کابل مسی تا سایز ۲۸ میلیمتر .
 • برش کابل آلومینیومی تا سایز ۳۸ میلیمتر .
 • برش کابل مخابراتی تا سایز ۸۵ میلیمتر.
 • وزن ۹٫۷ کیلوگرم.
 • ارتفاع ۷۱۵ میلیمتر.
 • اعمال ۵تن نیرو.
 • مدل HYCC-P85.

۴-کابل بر هیدرولیکی تا سایز ۵۵ میلیمتر مدل S-55

 • کابل بر هیدرولیکی ۷۰۰ باری .
 • با ظرفیت روغن ۸۹ CC.
 • برش کابل مسی تا سایز ۵۴ میلیمتر .
 • برش کابل آلومینیومی تا سایز ۵۴ میلیمتر.
 • وزن ۱۰٫۳ کیلوگرم.
 • ارتفاع۶۳۱ میلیمتر.
 • اعمال ۱۲٫۷ تن نیرو.
 • مدل s-55.

۵-کابل بر هیدرولیکی تا سایز ۳۲ میلیمتر مدل

 • کابل بر هیدرولیکی ۷۰۰ باری.
 • ظرفیت روغن ۱۶۵ cc.
 •  برش کابل مسی تا سایز ۳۲ میلیمتر .
 • برش کابل آلومینیومی تا سایز ۳۲ میلیمتر .
 • برش کابل استیل نرم تا سایز ۲۵ میلیمتر.
 • وزن۹٫۱ کیلو گرم.
 • ارتفاع ۵۸۰ میلیمتر.
 • اعمال ۱۴٫۳ تن نیرو.
 • مدل hysc- 32
Admin_Azadegan